Domů > O nás > podmínky a podmínky

Zhejiang Mesa Sanitární Co, sro

Pravidla a podmínky


1.GENERAL

1.1 Společnost MESA Bath Inc. ("MESA" nebo "náš") udržuje webové stránky www, mesashower.com a všechny související webové stránky včetně www.zjmesa.com pro zábavu, informace, vzdělávání a komunikaci uživatelů webových stránek (" vy "nebo" vaše ").

1.2 Váš přístup a používání webových stránek a zpráv, informací, dat, textu, grafiky, obrázků, fotografií, ilustrací, softwaru nebo jiného obsahu dostupného prostřednictvím webových stránek (souhrnně "obsah") podléhají těmto podmínkám ( "Smluvní podmínky") a veškeré platné zákony. Přístupem a procházením webových stránek přijímáte Smluvní podmínky bez omezení nebo kvalifikací. Pokud nesouhlasíte s dodržováním Smluvních podmínek, nebudete používat webové stránky ani přistupovat k obsahu.

1.3 Máte-li dotazy týkající se některého z těchto smluvních podmínek, zašlete prosím žádost o vyjasnění společnosti MESA pomocí poskytnutého formuláře podpory.


2. ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
2.1 Ačkoli se společnost MESA snaží o to, aby obsahovala aktuální a přesné informace na webových stránkách, webové stránky a obsah jsou poskytovány "JAK JSOU" a jsou dostupné, a jakýkoli přístup k těmto webovým stránkám, obsah bude na vaše vlastní riziko. MESA a její partneři, poskytovatelé licencí, agenti, poskytovatelé obsahu, poskytovatelé služeb, zaměstnanci, důstojníci, ředitelé nebo zástupci ("zástupci MESA") žádným způsobem nezaručují správnost těchto informací ani zástupci MESA nebo MESA nenesou odpovědnost za jakékoliv chyby nebo opomenutí obsažené na webových stránkách, jelikož zástupci MESA a MESA nemohou a nezaručují a neposkytují a výslovně se vzdávají veškerých prohlášení, záruk, smluv a podmínek, vyjádřených nebo předpokládaných, ze zákona nebo jinak s ohledem na webové stránky nebo obsah, včetně: (i) jakýchkoli předpokládaných záruk a podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelné kvality nebo vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel nebo neporušení, nebo jakýchkoli implicitních prohlášení nebo záruk vyplývajících z průběhu plnění, obchodování nebo využívání obchodu; (ii) že webové stránky nebo obsah budou vyhovovat vašim požadavkům (nebo vaší organizaci nebo společnosti) nebo budou kompatibilní s vaší nebo vaší organizací nebo společností) počítačem nebo souvisejícím vybavením, fotografickým zařízením nebo softwarem; (iii) že webové stránky nebo obsah jsou přesné, platné, spolehlivé, autentické, aktuální nebo úplné; (iv) že webové stránky budou nadále fungovat, fungovat bez přerušení nebo bez chyb; nebo (v) že vaše prohlížení materiálů zobrazených na webových stránkách neporušuje práva třetích stran, které nejsou společností MESA.

2.2 Navíc zástupci MESA a MESA neposkytují žádné prohlášení ani záruku, že webové stránky nebo obsah jsou vhodné nebo dostupné pro použití na libovolném místě. Přístup k webovým stránkám nebo obsahu z míst, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Ti, kteří se rozhodli pro přístup na webové stránky nebo obsah z jiných lokalit než Kanada, tak činí z vlastního podnětu a odpovídají za dodržování místních zákonů.

2.3 Jste výlučně zodpovědný za veškeré nároky a požadavky, které vzniknou jinou osobou v souvislosti s vaším používáním webových stránek, změnami uživatelů (jak je definováno níže v kapitole 6.1) nebo obsahem, nebo v souvislosti s nimi; vaše porušení Smluvních podmínek; porušení nebo porušení práv ostatních; nebo porušení jakéhokoli platného občanského nebo trestního práva. Zástupci MESA a MESA se odmítají veškeré odpovědnosti a odpovědnosti za všechny tyto záležitosti.

2.4 Souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za akce a komunikace prováděné nebo přenášené v průběhu používání webových stránek, změn uživatelů a obsahu a že budete dodržovat všechny zákony, které se vztahují nebo se mohou vztahovat na vaše užívání nebo činnosti na na webových stránkách nebo v souvislosti s obsahem nebo uživatelskými úpravami. MESA může vyšetřovat případy, které mohou zahrnovat porušení těchto zákonů a mohou zahrnovat a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při stíhání uživatelů, kteří jsou zapojeni do těchto porušení. Společnost MESA si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit veškeré informace (včetně vašich osobních údajů) o vašem používání webových stránek nebo obsahu (včetně jakéhokoli vnímání porušení platných zákonů), v každém případě, jak to může být povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy, včetně nezbytné k uspokojení žádosti schválené příslušnými právními předpisy.

2.5 Prohlížení webových stránek probíhá na vlastní nebezpečí. MESA ani žádná jiná strana (včetně zástupců společnosti MESA), která se podílejí na vytváření, produkci nebo poskytování webových stránek, nese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu (včetně přímých, náhodných, následných, nepřímých, exemplárních, zvláštních nebo represivních) nebo v souvislosti s vaším přístupem k těmto stránkám nebo jejich použitím nebo jakýmikoli nepříjemnostmi, zpožděním přístupu nebo používáním k webovým stránkám, obsahu, uživatelským změnám, jakémukoli obsahu jakékoli propojené webové stránky nebo selhání těchto webů (včetně škody vzniklé v důsledku opomenutí nebo nepřesností na těchto webových stránkách nebo obsahu, nebo přenos důvěrných nebo citlivých informací na tyto stránky nebo z těchto stránek), a to iv případě, že zástupci společnosti MESA nebo MESA byli informováni o možnosti takové škody nebo ztráty, nebo škody nebo ztráty byly předvídatelné.

2.6 Zástupci MESA a MESA navíc nepřebírají žádnou zodpovědnost a neodpovídají za žádné škody nebo viry nebo jiný škodlivý nebo destruktivní kód, který by mohl infikovat vaše počítačové vybavení (nebo jeho společnost nebo společnost) o přístupu, používání, stahování nebo prohlížení webových stránek, obsahu nebo uživatelských úprav. Vaše osoby jsou odpovědné za zavedení dostatečných postupů a kontrolních bodů pro splnění vašich konkrétních požadavků na prevenci takového kontaminačního nebo destruktivního kódu a pro přesnost zadávání a výstupu dat a pro zachování externích prostředků k webovým stránkám pro rekonstrukci ztracených dat .


2.7 V nejširším rozsahu schváleném zákonem MESA nepřebírá žádnou odpovědnost za oprávněné instalátory produktů MESA třetích stran. Společnost MESA podniká přiměřené kroky k školení takových autorizovaných instalátorů třetích stran, ale akce, opomenutí, závady a nedbalost jsou mimo kontrolu společnosti MESA a jsou výhradním a výhradním odpovědností příslušného autorizovaného třetího dodavatele. Společnost MESA neschvaluje, nezaručuje ani nese odpovědnost za práci kteréhokoli z poskytovatelů služeb třetích stran nebo jejich zástupců ". Jakýkoli zásah ze strany autorizovaného třetího dodavatele pro práci bude výhradně mezi vámi a touto třetí stranou a v žádném případě není MESA stranou nebo zodpovědným za takovou zakázku za jakoukoli vykonanou práci. Každá záruka třetí strany na instalaci se může lišit. Společnost MESA nezodpovídá za záruky poskytované třetími dodavateli, ale pouze s vlastní zárukou jako výrobce svých výrobků.


2.8 Seznam oprávněných instalátorů třetích stran je poskytován pouze pro vaše pohodlí a zařazení instalátoru třetí strany do tohoto seznamu nepředstavuje doporučení společnosti MESA. Každý dodavatel třetí strany je nezávislý obchodní zájem a měli byste provést jakýkoli výzkum nebo šetření, které považujete za vhodné, před uzavřením smlouvy s jedním nebo více třetími dodavateli.


3.CHODY NA WEBOVÉ STRÁNKY

3.1 MESA může kdykoli tyto Smluvní podmínky revidovat. Jste vázáni jakýmikoli revizemi, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku a zkontrolovat aktuální Smluvní podmínky. Přečtěte si prosím tyto smluvní podmínky vždy, když navštívíte webové stránky, protože se na tuto návštěvu vztahuje aktuální verze těchto smluvních podmínek. Pokud některý termín, podmínka nebo jakákoli změna Smluvních podmínek není pro vás přijatelná, musíte okamžitě přestat používat webové stránky. Vaše pokračování v používání webových stránek po zveřejnění takových změn představuje přijetí těchto změn. Smluvní podmínky se vztahují výhradně na vaše používání webových stránek a nemění podmínky a podmínky jakékoli jiné dohody, kterou můžete mít s MESA.

3.2 Společnost MESA může kdykoli bez oznámení a odpovědnosti a z jakéhokoli důvodu ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit jakýkoli aspekt webových stránek. Společnost MESA si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoliv a bez upozornění opravit jakékoliv chyby nebo opomenutí v jakékoli části webových stránek, ale potvrzuje, že nemá povinnost tak učinit. MESA a její poskytovatelé služeb budou mít také právo ukončit vaše používání webových stránek, jak je uvedeno níže, pod nadpisem "Ukončení užívání"


4.KOMUNIKACE
4.1 S výhradou jakýchkoli platných zákonů (a v případě osobních informací požadavků na prohlášení o ochraně osobních údajů (jak je definováno níže v části 10.1), veškeré informace zaslané těmito informacemi nebo prostřednictvím webových stránek nebo MESA, ať již byly vyžádány MESA nebo jinak , jsou bez důvěrné povahy a společnost MESA je oprávněna svobodně používat a zveřejňovat obsah jakékoliv takové komunikace, včetně jakýchkoli nápadů, vynálezů, konceptů nebo know-how, které jsou v ní zveřejněny, a to pro jakýkoli účel, včetně vývoje, výroby a marketingu zboží a služeb. Souhlasíte s tím, že v takových sděleních (včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, nekalé soutěže, morálních práv nebo implicitní smlouvy) nebudete uplatňovat žádná vlastnická práva jakéhokoli druhu a tímto se vzdáváte takových morálních práv ve prospěch společnosti MESA as stejně jako právo obdržet jakékoli finanční nebo jiné protiplnění v souvislosti s takovou komunikací.

4.2 Navíc MESA nepřijme ani nepovažuje nevyžádané nápady, návrhy či jiné materiály v jakémkoli formátu ("nevyžádané nápady"), včetně nevyžádaných nápadů pro nové reklamní kampaně, nové propagační akce, nové nebo vylepšené produkty nebo technologie, procesy, materiály, marketingové plány nebo nové názvy produktů. Pokud není MESA písemně stanoveno jinak, neposílejte žádné nevyžádané nápady, včetně originálních kreativních uměleckých děl, návrhů nebo jiných děl. Účelem je zabránit možným nedorozuměním nebo sporům, když se produkty MESA nebo marketingové strategie mohou podobat myšlenkám předloženým MESA. Pokud i přes naši žádost, že nám neposíláte své nevyžádané nápady, pošlete ještě takové nevyžádané nápady, pak bez ohledu na obsah vaší komunikace s MESA souhlasíte s tím, že:
Přenášíte, přidělujete a předáte společnosti MESA všechna celosvětová práva, nárok a zájem na nevyžádaných nápadech bezplatně a bez jakýchkoli zátěží, včetně všech práv duševního vlastnictví, aniž byste poskytli odškodnění vám nebo komukoli jinému bez jakékoliv odpovědnosti a bezplatně z jakékoli povinnosti důvěry nebo jiných povinností ze strany MESA nebo jejích nástupců nebo přiřazených osob; a
zastupujete a zaručujete, že se vzdáváte veškerých morálních práv (včetně práva spojit se s nevyžádanými nápady) v nevyžádaných nápadech po jejich podání na jakýchkoli webových stránkách nebo MESA.

4.3 Veškeré informace, které poskytnete prostřednictvím webových stránek nebo v souvislosti s jakýmkoli předloženým materiálem, musí být pravdivé, přesné, aktuální a úplné av případě potřeby musí být okamžitě aktualizovány, jakmile dojde k jakékoli změně těchto informací.

4.4 MESA a její poskytovatelé služeb se budou opírat o poskytnuté informace. Budete zodpovědní za veškeré ztráty, škody nebo dodatečné náklady, které vy, společnost MESA nebo její poskytovatelé služeb nebo jiné osoby mohou vzniknout v důsledku vašeho předložení nesprávných, nesprávných nebo neúplných informací nebo nedodržení informací, které jste odeslat prostřednictvím webových stránek.


5. POVOLENÉ POUŽITÍ
5.1 Jste oprávněni kopírovat, stahovat, zobrazovat na svém počítači, tisknout a používat obsah pouze pro informativní účely, a to výhradně: (neplatná, nepřevoditelná, a) vaše osobní použití; nebo (b) interní použití vaší organizace nebo společnosti. Pokud zde není uvedeno jinak, není povoleno žádné jiné použití.

5.2 Všechna práva, která nejsou výslovně udělena smluvními podmínkami, jsou vyhrazena pro společnost MESA.


6. OMEZENÉ POUŽITÍ
6.1 Obsah nesmíte měnit z formuláře prezentovaného na webových stránkách bez upozornení na zdroj takto upraveného obsahu (dále jen "uživatelské úpravy"). Jakékoli změny uživatelů se provádějí výhradně v rozsahu nezbytném pro přizpůsobení obsahu osobnímu užívání interní použití vaší organizace nebo společnosti podle výše uvedeného oddílu 5.1. Žádná změna uživatele nesmí upravovat, upravovat ani mazat žádné autorské právo, obchodní značku, obchodní název, servisní značku nebo jiné jiné vlastnické oznámení nebo legendy, které se objevují na jakémkoli obsahu.

6.2 Nesmíte:
obsahovat jakýkoli obsah v nebo s jakýmkoli produktem nebo službou, kterou vy nebo vaše společnost nebo společnost vytvoříte nebo distribuujete, pokud MESA jinak písemně neschválí;
zkopírujte libovolný obsah na vlastní nebo jakoukoli jinou webovou stránku, pokud MESA jinak písemně neschválí;
používat webové stránky jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit, zakázat, přetížit, narušit, narušit bezpečnost, negativně ovlivnit fungování nebo jinak zneužít systémové zdroje, účty, servery, sítě, přidružené nebo propojené weby (včetně nahrávání, zveřejňování nebo jinak přenosu na webových stránkách počítačových virů, trojských koní, červů nebo jiných souborů nebo počítačových programů, které jsou potenciálně škodlivé, rušivé nebo destruktivní nebo které mohou způsobit nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení Infrastruktury webových stránek nebo pomocí jakéhokoli robota, pavouka nebo jiného automatického programu nebo zařízení nebo manuálního procesu sledování, kopírování, shrnutí nebo jinak získávání informací z webových stránek nebo z obsahu zcela nebo zčásti);
využívat webové stránky, obsah nebo uživatelské úpravy jakýmkoli způsobem, který porušuje zákonná práva jiné osoby (včetně práv na ochranu soukromí a osobnosti, autorských práv, morálních práv a jiných práv duševního vlastnictví), což je protiprávní, které porušuje jakékoli právo MESA, její partneři, poskytovatelé licencí, poskytovatelé obsahu, poskytovatelé služeb nebo dodavatelé, které jsou zakázány v Podmínkách (včetně přístupu na webové stránky z jakéhokoli místa, kde může být tento přístup nezákonný nebo zakázaný), což je neetické, neslušné, urážlivé , hanlivého, hanlivého, podvodného, klamavého, škodlivého, zneužívajícího, vyhrožujícího, vulgárního, profánního, pornografického, obscénního, sexuálně explicitního, sexistického, rasistického, nenávistného, urážlivého, obtěžujícího a invaze. materiály, které zobrazují, povzbuzují, naznačují, obhajují nebo mají tendenci podněcovat k takovému chování), je jinak nežádoucí nebo nerespektuje zákonná práva a zájmy jiných ;
používat webové stránky, obsah nebo uživatelské úpravy v jakémkoli shodě dat nebo dolování dat, včetně shromažďování nebo používání informací o ostatních uživatelích (včetně jejich e-mailových adres) bez jejich souhlasu;
zasílat nebo odesílat na webové stránky jakékoli materiály, které by porušovaly některá omezení uvedená ve Smluvních podmínkách;
pokud společnost MESA jinak písemně neschválí, použije webové stránky k obchodním účelům nebo aktivitám s výjimkou uzavření obchodních transakcí s MESA, včetně: i) prodeje nebo nabízení prodeje jakéhokoli zboží nebo služeb; (ii) žádání inzerentů nebo sponzorů; (iii) vedení soutěží, hazardních her nebo hazardních her nebo nabízení cen, odměn nebo jakýchkoli jiných podnětů jakékoli osobě; (iv) zobrazování reklamních nebo sponzorských bannerů, včetně reklamních bannerů nebo služeb výměny odkazů; v) žádat o dary; nebo (vi) používání neoprávněné nebo nevyžádané nevyžádané pošty, spamu, řetězových dopisů, pyramidových schémat nebo jakékoli jiné formy vyzvánění; nebo
využívat webové stránky jakýmkoli způsobem, který může: (i) poškozovat, hrozí, obtěžovat, zneužívat nebo zastrašovat jakoukoli jinou osobu jakýmkoli způsobem nebo zahrnovat materiály, které zobrazují, propagují, povzbuzují, naznačují, obhájí nebo mají tendenci podněcovat k spáchání trestného činu jiné násilné činnosti, násilí, nenávist, krutost nebo diskriminace vůči jakémukoli jednotlivci nebo skupinám z jakéhokoli důvodu nebo jakýmkoli činem krutosti vůči zvířatům; (ii) zředit nebo znehodnotit jméno a pověst MESA, jakýchkoliv Značek (jak jsou zde definovány), partnerů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů obsahu, poskytovatelů služeb nebo jejich smluvních partnerů; (iii) narušovat používání a užívání webových stránek nebo internetu jakýmkoli jiným osobám; (iv) vést k obtěžování nebo porušení jakéhokoli ověření uživatele, hesla, bezpečnostních nebo kontrolních opatření týkajících se webových stránek nebo jakéhokoli jiného internetového zdroje nebo počítačového systému; (v) utajovat nebo zkreslovat autora nebo vznik jakýchkoli sdělení nebo komunikace, které se vydávají za jakoukoli osobu, nebo že falešně uvedou nebo jinak zkreslují vztah s jakoukoli jinou osobou, včetně jakéhokoli zástupce MESA; nebo (vi) bez souhlasu této osoby zveřejnit obrázky jakékoli osoby nebo soukromé informace o jakékoli osobě (například jména, telefonní čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy, sociální pojištění nebo jiné bezpečnostní číslo).

6.3 S výjimkou podmínek uvedených v tomto dokumentu nesmí být žádný z těchto obsahů kopírován, dále prodáván, reprodukován, distribuován, znovu zveřejňován, stažen, zobrazován, zasílán nebo přenášen v jakékoli formě nebo jakýmikoliv prostředky, včetně elektronické, mechanické, fotokopie, záznamu nebo jinak předchozí písemné povolení společnosti MESA nebo majitele práv duševního vlastnictví.

6.4 Nesmíte bez písemného souhlasu společnosti MESA "zrcadlit" jakýkoli obsah na libovolném jiném serveru.


7. OCHRANNÉ INFORMACE
7.1 Souhlasíte s tím, že veškerý obsah je chráněn autorskými právy (buď registrovanými, nebo vyplývajícími z běžného práva nebo podle platných občanských zákonů) a vlastněnými nebo kontrolovanými společností MESA. Potvrdíte zdroj veškerého obsahu, který používáte v souladu se Smluvními podmínkami.

7.2 Informace o autorských právech a oprávnění jsou k dispozici na vyžádání nebo jak je uvedeno na webových stránkách. Jakékoli neoprávněné kopírování, přerozdělení, reprodukce nebo změna webových stránek nebo obsahu jakoukoli osobou může být porušením zákonů o ochranných známkách a / nebo autorských právech a mohla by takovou osobu podat žalobu. Souhlasíte s dodržováním všech zákonů týkajících se autorských práv po celém světě při používání webových stránek a obsahu a zabránění neoprávněnému kopírování obsahu.

7.3 Některá jména, slova, názvy, fráze, loga, ikony, grafiky nebo návrhy na webových stránkách představují ochranné známky, obchodní názvy, obchodní oděvy a / nebo související produkty a služby společnosti MESA, její partneři, poskytovatele služeb nebo dodavatele společnosti MESA nebo jakékoliv jiné třetí strany (společně "značky") a mohou být chráněny v Kanadě nebo jinde a jejich zobrazení na webových stránkách neposkytuje ani neposkytuje v ochranné známce žádné licence ani jiná práva. Jakékoli použití jakékoli Známky, které jsou zcela nebo zčásti dostupné prostřednictvím webových stránek bez předchozího písemného souhlasu MESA nebo takové třetí strany, je přísně zakázáno.

7.4 MESA respektuje práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno a objevuje se na webových stránkách způsobem, který představuje porušení vašich práv duševního vlastnictví, informujte nás prosím pomocí poskytnutého formuláře podpory. Společnost MESA si vyhrazuje právo odstranit obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a ukončit používání webových stránek, jak je uvedeno níže pod nadpisem "Ukončení užívání".


8. ODŠKODNĚNÍ
8.1 Budete odškodnit a držet zástupce MESA nebo MESA ("odškodněné strany") neospravedlnitelné vůči jakýmkoli nárokům třetích stran vyplývajícím z vašeho používání informací přístupných z webových stránek a jakýmkoli porušením Smluvních podmínek včetně jakéhokoli použití Obsahu nebo uživatelských změn jiných než výslovně povolených v Podmínkách. Souhlasíte s tím, že Odškodněné strany nebudou nijak zodpovědné za žádné takové porušení nebo neoprávněné použití nebo úpravu a souhlasí s tím, že odškodní jakékoli ztráty, škody, rozsudky, odměny, náklady, výdaje a poplatky advokátů odškodněných stran v souvislosti s tím.


9. SPOJENÉ WEBOVÉ STRÁNKY A RÁMY
9.1 Některé odkazy na webových stránkách vás mohou přenést na jiné webové stránky. Společnost MESA poskytuje tyto odkazy pouze jako pohodlí. Společnost MESA nezodpovídá za obsah těchto odkazovaných stránek. Společnost MESA neposkytuje žádné záruky ani záruky týkající se odkazovaných webových stránek, informací, které se na nich objevují, ani jakéhokoli z popsaných produktů nebo služeb. Pokud opustíte webové stránky prostřednictvím odkazu obsaženého v tomto dokumentu a nevidíte obsah, který není poskytnut MESA nebo jménem společnosti MESA, učiníte tak na vlastní nebezpečí a je na vás, abyste přijali veškerá ochranná opatření k ochraně před viry a dalšími ničivými prvky .

9.2 Získáte omezené, nevýhradní právo vytvářet hypertextový odkaz na webové stránky. Souhlasíte s tím, že pokud propojíte jiné webové stránky s webovými stránkami, tyto jiné webové stránky nebudou (a) vytvářet rámce v žádné části webových stránek nebo používat jiné techniky, které mění vizuální prezentaci webových stránek; (b) znamená, že společnost MESA schvaluje vás nebo jakoukoli jinou osobu (včetně vaší organizace nebo společnosti), nebo výrobky nebo služby vy nebo jiných osob; (c) bez předchozího písemného souhlasu MESA znamenat souvislost mezi vámi nebo jakoukoli jinou osobou nebo výrobky nebo službami vy nebo někoho jiného a MESA; (d) zkreslit vztah mezi vámi nebo jakoukoli jinou osobou a společností MESA nebo prezentovat nepravdivé, zavádějící, hanlivé, hanlivé nebo jinak poškozující informace nebo dojmy o společnosti MESA nebo jakýchkoli jejích produktech nebo službách; nebo e) obsahují materiály, které mohou být interpretovány jako nepříjemné, škodlivé, urážlivé nebo nepřesné, nebo jinak porušují Smluvní podmínky (včetně části 6 (Použití s omezeným přístupem)).


10. SOUKROMÍ
10.1 MESA respektuje vaše právo na soukromí. Veškeré informace, které MESA může shromažďovat prostřednictvím webových stránek o vás během vaší návštěvy webových stránek, podléhají prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti MESA, které je začleněno odkazem do Smluvních podmínek ("Prohlášení o ochraně osobních údajů").


11. JURISDIKCE
11.1 Webové stránky jsou hostovány na serverech sídlících v provincii Quebec v Kanadě a webové stránky jsou řízeny společností MESA z provincie Quebec v Kanadě. Přístupem na webové stránky vyjadřujete souhlas s tím, že tato smlouva vzniká v provincii Quebec v Kanadě a že veškeré záležitosti související s touto dohodou se řídí zákony provincie Quebec a kanadských zákonů bez ohledu na střet zákonů jejich principy.

11.2 Jakýkoli spor mezi společností MESA a vy nebo jakoukoli jinou osobou vzniklou v souvislosti s webovými stránkami, obsahem, smluvními podmínkami, jakoukoli transakcí prostřednictvím webových stránek nebo jakoukoli související záležitostí musí být vyřešen před soudy provincie Quebec , Kanada, která sídlí ve městě Montreal ("soudy"), a tímto tímto neodvolatelně podáváte a potvrzujete výlučnou příslušnost těchto soudů v souvislosti s jakýmkoli takovým sporem.


12. UKONČENÍ POUŽITÍ
12.1 Pokud porušíte jakékoliv ustanovení Smluvních podmínek, nemusíte již používat webové stránky nebo příslušný obsah, který je dostupný prostřednictvím webových stránek. Společnost MESA podle svého uvážení určí, zda byly Smluvní podmínky porušeny.

12.2 Společnost MESA nebo její poskytovatelé služeb mohou kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez příčiny a bez vlastního uvážení, okamžitě: (i) pozastavit nebo ukončit (zcela nebo zčásti) vaše oprávnění používat webové stránky; (ii) pozastavit, ukončit, odstranit nebo trvale odstranit a případně zničit jakoukoli ze svých: (A) adresy URL, IP adresy nebo názvu domény; nebo (B) jakýkoli materiál, který můžete vy nebo ostatní zveřejnit nebo odeslat na některý nebo všechny webové stránky; (iii) omezit přístup k materiálům zveřejněným nebo předloženým na webových stránkách; a (iv) zabránit jakémukoli budoucímu používání webových stránek; a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči vám nebo jiné osobě a souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna tato opatření.


13. JINÉ
13.1 Pokud z jakéhokoli důvodu soud příslušné jurisdikce shledá, že některá ustanovení těchto Podmínek nebo její část je nezákonná, neplatná nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelná, pak se toto ustanovení bude vykonávat v maximální možné míře tak, aby bylo dosaženo záměru Smluvních podmínek a zbývající část Smluvních podmínek bude i nadále v plné platnosti a účinnosti. Neschopnost společnosti MESA trvat na důsledném plnění jakéhokoli ustanovení smluvních podmínek nebo jakéhokoli práva nesmí být chápána jako vzdání se takového ustanovení nebo práva. Vy a společnost MESA jste nezávislí dodavatelé a žádná agentura, partnerství, společný podnik, zaměstnání nebo franchisový vztah nejsou určeny ani vytvořeny v Podmínkách a podmínkách používání webových stránek nebo obsahu.

13.2 Smluvní podmínky (včetně prohlášení o ochraně osobních údajů) představují celou dohodu mezi společností MESA a vámi s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazují veškeré sdělení, prohlášení nebo dohody, ať už ústní nebo písemné, mezi MESA nebo jejími partnery a vy k tomuto tématu. V případě jakéhokoli rozporu mezi prohlášením o ochraně osobních údajů a smluvními podmínkami se řídí prohlášení o ochraně osobních údajů.

13.3 Ustanovení Smluvních podmínek zajistí a budou závazné pro MESA a jakýchkoli poskytovatelů služeb, případně jejich příslušných nástupců a přiřazených, a vy a vaše dědice, vykonavatele, správce, nástupce a osobní zástupce. Nesmíte přiřadit Smluvní podmínky ani vaše práva a povinnosti vyplývající ze Smluvních podmínek bez výslovného písemného souhlasu MESA, který může být podle vlastního uvážení společnosti MESA zadržen. Společnost MESA a její poskytovatelé služeb mohou bez těchto souhlasů přiřadit tyto smluvní podmínky a jejich práva a povinnosti podle těchto podmínek.